T: 29455304

Liecības par Alojas mednieku klubu jau atrodamas 20.gs. sākumā. Mednieku un makšķernieku žurnālu – “Mednieks un Makšķernieks” 1924.g. Nr.11 – novembris.

Aloja, 1924.gada 2.novembris.

“Alojā atklāja Alojas mednieku biedrību un viņas klubu. Biedrības valdē ir redzamakie vietejie darbinieki: kā valdes priekšsedetajs – lauksaimnieks G.Pētersons, valdes locekļi J.Vītols, A.Smilga, P.Krogzems un O.Ķirsis. Pateicoties valdes intensivai darbibai, īsā laikā biedriba jau apvienojusi pāri par 100 biedru. Pie atklāšanas aktaglīti dekoretā jaunā kluba zālē un kopmielastā piedalijās biedri un vairaki goda viesi, kuri izjustās runās cildinaja biedrības valdes darbibu un viņas mērķus, nododot pēdejo realizešanai sirsnigakos vēlejumus.“

“Mednieks un Makšķernieks” 1924.g. Nr.11 – novembris

Par mednieku biedrības un kluba atklāšanu žurnālā

“Bez tam bija ienākušas vairakas apsveikšanas telegramas un vēstules. Ar gandarijumu jamin, ka klubs ierīkots ērtās un glītās telpās un būs Alojā priekšzīmiga atpūtas vieta. Šinīs dienās klubā atvērs ari lasitavu, priekš kuras abonēs dažadus laikrakstus un žurnalus. Labas sekmes darbiniekiem biedribas un kluba izveidošanā un sprausto mērķu sasniegšanai!“

“Mednieks un Makšķernieks”1924.g. Nr.11 – novembris